ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - Announcement

Important Clarification - This is a multi-language conference (English sessions and Greek sessions, Onsite and Online). You can submit and present proposal either in English or in Greek Language. Scroll down for the English Text.Πρόσκληση Συμμετοχής - Call for PapersΕπιστημονικό Συνέδριο Πισσουρίου

Scientific Conference (Pissouri Cyprus)

 «Μετανάστευση - Προσφυγιά - Εξορία και ΜΜΕ» 

«Immigration - Refugee - Exile and the Mass Media»


Χωριό Πισσούρι, Κύπρος 

24 - 25 Ιουνίου 2023


English text Follows after every paragraph of Greek text

Εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι κατά τη διάρκεια του 20ου αιώνα ακόμη και μέχρι τις μέρες μας εκτοπίστηκαν, προσφυγοποιήθηκαν και μετανάστευσαν εξαιτίας της βίας και των διώξεων, τόσο στην Ευρωπαϊκή ήπειρο αλλά και σε άλλα σημεία της υφηλίου. 

Η Τουρκική εισβολή στην Κύπρο το 1974, η Μικρασιατική Καταστροφή, η μετανάστευση πληθυσμών, οι δικτατορίες σε Ελλάδα, σε άλλες χώρες και στην Λατινική Αμερική με πολιτικούς εξόριστους είχαν ως αποτέλεσμα τη δημιουργία ανθρώπινων τραγωδιών και συνέπειες σε κοινωνικό, οικονομικό, πολιτικό, πολιτιστικό, γεωπολιτικό και πνευματικό επίπεδο. Οι ερμηνείες και η παρουσίαση αυτών των γεγονότων από τα ΜΜΕ εξακολουθούν να ενημερώνουν και να διαμορφώνουν την δημόσια θεματολόγια.

Hundreds of thousands of people around the world during the 20th century and even up to the present day, were displaced from their home countries due to violence and persecution, migrated and immigrated.

The Turkish invasion on the island of Cyprus in 1974, the Asia Minor Catastrophe, the great migration of population, the dictatorship era in Greece and Europe and in Latin America including political exiles, resulted in human tragedies as well as heavy consequences on socioeconomic, political, cultural, geopolitical and intellectual level. The media interpretations and presentations of these events continue to inform and shape the public agenda.

Με στόχο την ενθάρρυνση της έρευνας πάνω σε αυτά τα ζητήματα, το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, σε συνεργασία με τον Τοπικό Ραδιοσταθμό Pissouri Chariandry Radio και το Κοινοτικό Συμβούλιο Πισσουρίου διοργανώνουν το Διεθνές Συνέδριο «Μετανάστευση - Προσφυγιά - Εξορία και Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης», το οποίο θα πραγματοποιηθεί 24-25 Ιουνίου 2023 στην Κοινότητα Πισσουρίου - Κύπρος. 

Οι κύριοι θεματικοί άξονες του συνεδρίου θα είναι οι εξής:

Ø  Προσφυγιά, Εκτοπισμός και Εξορία
Ø  Μικρασιατική Καταστροφή
Ø  Ρωσο-Ουκρανικός Πόλεμος
Ø  Εμφύλιος στην Ελλάδα
Ø Εξορία στην Ελλάδα
Ø Κύπρος 1974 – Τουρκική Εισβολή

The Local Radio Station Pissouri Chariandry Radio and the Community Council of Pissouri in collaboration with the Cyprus University of Technology, are co-organizing the International Conference "Immigration - Refugee - Exile and the Mass Media", aiming to encourage research on these issues. The conference will be held on June 24-25, 2023 in the Community of Pissouri, Cyprus.

The main thematic areas are the following:

Ø  Refugee, Displacement and Exile
Ø  Asia Minor Catastrophe
Ø  Russian-Ukrainian War
Ø  Civil war in Greece
Ø  Exile in Greece
Ø Cyprus 1974 – Turkish Invasion


 ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ


Έναρξη υποβολής περιλήψεων/Υποβολή κειμένου: 30 Μαρτίου, 2023

Ενημέρωση αποδοχής περιλήψεων (συμμετοχής στο συνέδριο): 19 Απριλίου, 2023

Λήξη υποβολής παρουσίασης (.ppt): 24 Μαΐου, 2023

Λήξη υποβολής τελικού κειμένου: 24 Μαΐου, 2023

Ημερομηνίες συνεδρίου: 24 - 25 Ιουνίου, 2023


IMPORTANT DATES


Abstract/Text Submission Start: March 30, 2023

Abstract acceptance and conference participation update: April 19, 2023

Presentation Deadline (.ppt): May 24, 2023

Final Text Submission Deadline: May 24, 2023

Conference Dates: June 24 - 25, 2023


 ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ (Abstract Submissions)

Η έναρξη υποβολής περιλήψεων / υποβολής κειμένου είναι η 30η  Μαρτίου 2023.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να αποστείλουν:

α) τίτλο και περίληψη της πρότασής τους (150 λέξεις με 5-7 βασικούς έννοιες-κλειδί),
β) ενδεικτική βιβλιογραφία (5-10 τίτλοι) και
γ) βιογραφικό σημείωμα (100 λέξεις).

Τυχόν αδημοσίευτες αρχειακές πηγές καθώς και συγκριτικές εργασίες θα εκτιμηθούν ιδιαίτερα.

Η αποδοχή των προτάσεων θα ανακοινωθεί στις 19 Απριλίου 2023.


The opening of abstract submission / text submission is March 30, 2023.

Candidates should send:

a) title and summary of their proposal (150 words with 5-7 key concepts),
b) indicative bibliography (5-10 titles) and
c) curriculum vitae (100 words).

Any unpublished archival sources as well as comparative works would be greatly appreciated.

Acceptance of proposals will be announced on April 19, 2023.


Οι γλώσσες του συνεδρίου θα είναι η Ελληνική και η Αγγλική και οι εισηγήσεις θα είναι διάρκειας δεκαπέντε λεπτών, δια ζώσης ή διαδικτυακά.

Επισημαίνεται ότι κάθε εισηγητής/τρια δεν μπορεί να συμμετέχει σε πάνω από δύο συνολικά εισηγήσεις/ανακοινώσεις είτε ως πρώτος είτε ως δεύτερος εισηγητής. Επίσης δεν θα γίνουν δεκτές εισηγήσεις με πάνω από τρεις εισηγητές. Οι περιλήψεις θα αξιολογηθούν από την Επιστημονική Επιτροπή του συμποσίου και όσες εγκριθούν θα συμπεριληφθούν στο πρόγραμμα του συμποσίου και τον τόμο των περιλήψεων. Προϋπόθεση για την παρουσίαση μιας εργασίας στο συμπόσιο είναι η επιτυχής αξιολόγηση της περίληψης. Θα καταβληθεί προσπάθεια ώστε τα πλήρη κείμενα των εισηγήσεων να υποβληθούν έως την έναρξη του συμποσίου, αφού αξιολογηθούν από την Επιστημονική Επιτροπή. Τα τελικά κείμενα θα συμπεριληφθούν στους τόμους των ηλεκτρονικών πρακτικών εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις, κριθούν επιτυχώς και απαραίτητα έχουν παρουσιαστεί στο συμπόσιο.

The languages of the conference will be Greek and English and presentations will be fifteen minutes long, onsite or online.

It is pointed out that each presenter cannot participate in more than two total presentations/announcements either as first or second presenter. Proposals with more than three presenters will also not be accepted. The abstracts will be evaluated by the Scientific Committee of the symposium and those approved will be included in the conference program and the volume of abstracts. A prerequisite for the presentation of a paper at the conference is the successful evaluation of the abstract. An effort will be made so that the full texts of the proposals are submitted by the start of the conference, after they have been evaluated by the Scientific Committee. The final papers will be included in the volumes of the electronic proceedings if they meet the conditions, are judged successfully and necessarily have been presented at the conference.
  
Το κόστος συμμετοχής με εισήγηση – ανακοίνωση στο συμπόσιο είναι €150 για κάθε εισηγητή (με φυσική παρουσία ή διαδικτυακή) και €180 για ομαδική παρουσίαση (2 ατόμων - με φυσική παρουσία ή διαδικτυακή) και €220 για ομαδική παρουσίαση (τριών ατόμων - με φυσική παρουσία ή διαδικτυακή). Το κόστος για παρακολούθηση του συνεδρίου ανέρχεται στα €90.

 
Τα τέλη συμπεριλαμβάνουν (Registration fees):
 
Εγγραφή
Συνεδριακός Χώρος
Οπτικοακουστικά Μέσα 
Μεσημεριανό γεύμα
Επίσημο Δείπνο
Ηλεκτρονικά Πρακτικά Συνεδρίου


The registration fee is €150, (one presenter - Physical or Online), €180 (two presenters - Physical or Online), €220 (three presenters - Physical or Online), covering access to all sessions, coffee break, official dinner/lunch and conference material / electronic conference proceedings. The fee to attend (without any presentation) the conference is €90.

 
Για αίτηση εγγραφής στο συμπόσιο, πατήστε (For Enrolment Application) εδώ - click here
Για υποβολή πε
ρίληψης (For Abstract Application), πατήστε εδώ-click here

                                    Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων για την συμμετοχή σας! 
                                           Thank You in advance for your Participation!

                                                          Σας περιμένουμε!

              We are waiting for you at Pissouri Village!

Με φιλικούς χαιρετισμούς

Kind Regards

Δρ. Ευριπίδης Αντωνιάδης

Dr. Euripides Antoniades


Γραμματέας Συνεδρίου

Conference Secretary


Τηλ: 00357 99576650

Email: euripides.antoniades@cut.ac.cy